KONTAKTY

Stello-Trade s.r.o
Vlastenecké námestie 7
85101 Bratislava
tel: +421 903 345 617
melrose@kavicka.com
melrose@kavicka.com
Ičo:46 116 168

ANKETA


OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky

 

 

 

1. Objednávka

Všetky prijaté objednávky považujeme za záväzné. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade tlačových chýb, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.
Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v potvrdení objednávky. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. O tomto je však kupujúci okamžite informovaný . Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

2. Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovane v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-3 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim .Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list .V prípade neosobného odberu tovaru (kuriér, špedičná doprava, pošta...) nie je v záručnom liste vyplnený dátum predaja, nakoľko nie je zrejmé, že zákazník prevezme tovar. Pokiaľ je Tovar v poriadku doručený, vyplňte si prosím dátum predaja, odpovedajúcemu predajnému dokladu. V prípade rozporu medzi dátumom na záručnom liste a dátumom na predajnom doklade nebude prípadná reklamácia uznaná.

Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu.

Prevádzkovateľ stanovuje poštovné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke.
Pri dodávke tovaru dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty, zákazník platí poštovné nasledovne:
Pri objednávke do 20,- € vrátane účtujeme poštovné vo výške 4,99 €.
Pri objednávke od 20,- €  do 100,- € vrátane účtujeme poštovné vo výške 3,99 €.
Pri objednávke od 100,- € do 200,- € vrátane účtujeme poštovné vo výške 2,99 €.
Pri objednávke nad 200,- € účtujeme poštovné vo výške 0,00 €

Víno je možné zasielať len cez kuriéra a minimálny odber je 6 ks/karton.Za kuriéra účtujeme 6,00 €. 

 
3. Zodpovednosť za škody  na tovare a záruka

Povinnosti kupujúceho.

Kupujúci je povinný po dodaní tovaru prezrieť ho a prípadné nezrovnalosti či poškodenia oznámiť predávajúcemu najneskôr do druhého pracovného dňa od prevzatia zásielky. Po tomto termíne sa má za to, že tovar prišiel bezchybný a presne podľa objednávky.

Zistené škody oznámi kupujúci predávajúcemu  e-mailom na adresu jaroslav.stellmach@kavicka.com  alebo na  číslo 0903 345 617 .

Vo svojom oznámení musí kupujúci uviesť aké závady boli u zakúpeného tovaru zistené. Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci poslal alebo predložil predávajúcemu všetky listiny, ktoré obdržal s tovarom od predávajúceho pri vybavovaní objednávky na reklamovaný tovar, t.j. faktúru, záručný list a iné. Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu tovar kompletný tak, ako ho prevzal od predávajúceho.

Chybný tovar pošle kupujúci bežnou balíkovou poštou na adresu predávajúceho. Poštovné hradí kupujúci. Balíky poslané na dobierku nebudú prebraté.

Povinnosti predávajúceho

Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do troch pracovných dní a vyrozumie o tom kupujúceho e-mailom, písomne alebo telefonicky. Reklamácia vrátenej zásielky bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z nadmerného používania tovaru, funkčných vlastností a škôd spôsobených neodborným používaním alebo montážou, rovnako ako škôd spôsobených prírodnými udalosťami či chybnou manipuláciou. Na závady tohto charakteru sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Záručný a pozáručný servis tovaru zaisťuje predávajúci prostredníctvom svojich dodávateľov, prípadne svojimi, alebo externými servisnými technikmi.

4. Ochrana osobných dát

Kupujúci vyjadruje súhlas s použitím jeho osobných údajov prevádzkovateľom za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu, ale tiež súhlas na komunikáciu súvisiacu s registráciou a objednaným tovarom.

Zrušenie registrácie:
kupujúci môže kedykoľvek zrušiť registráciu u prevádzkovateľa a to zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu jaroslav.stellmach@kavicka.com. Registrácia bude deaktivovaná a kupujúci bude informovaný e-mailom.

Aktualizáciu osobných údajov:
môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

Využívaním internetového obchodu www.kavicka.com kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania tohto súhlasu prevádzkovateľovi.

Údaje o Vás nepredávame, ani inak neposkytujeme tretím osobám s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracujeme pri vybavení Vašej objednávky. Ide o doručovateľské služby (dodacia adresa) Tieto údaje sú poskytované jednorázovo..

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

5. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Všeobecné obchodné podmienky platia podľa znenia  uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v momente odoslania elektronickej objednávky .
2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v momente odoslania tejto objednávky.
3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia Občianským zákonníkom a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
4. Copyright © Kavicka.com. Všetky práva vyhradené.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZjJmYjgxZ